Veelgestelde vragen

Hoeveel woningen worden er gerealiseerd? Wanneer start de verkoop? En is het mogelijk om mee te denken over de invulling van het buurtpark? Allemaal vragen waarop je graag een antwoord wil.

Gelet op de huidige status van het project kunnen we helaas nog niet alle vragen beantwoorden. We proberen je zo goed mogelijk op de hoogte te houden door het versturen van nieuwsbrieven en het aanvullen/verversen van de informatie op deze website.

Naar aanleiding van de vragen die ons de afgelopen periode hebben bereikt, is een selectie gemaakt van de meest gestelde en relevante vragen. De betreffende vragen zijn hieronder weergegeven, waarbij getracht is om deze op basis van de huidige inzichten van een gepast antwoord te voorzien.

1 / Project

WAT WORDT BEOOGD MET DE VOORGENOMEN ONTWIKKELING?

Het is een kans om deze prominente locatie een nieuwe betekenis te geven in de stad en te verankeren in de omgeving. Om de verwaarloosde enclave die de Nibb-it locatie nu nog is, te transformeren naar een gebied dat kwaliteit toevoegt aan de hoofd(wegen)structuur en aan het aangrenzende Tuinzigt. Daarmee ontstaat tevens een nieuwe voorkant voor de wijk Tuinzigt.

WAT ZIJN DE STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR HET GEBIED?

Gegeven de ligging aan een van de hoofdtoegangswegen van Breda, de positie in de stad, de gesignaleerde woningbehoefte en ook vanwege de schaal en maat van de omringende bebouwing (aan de Tuinzigtlaan en Easy Street) zal de bebouwingskarakteristiek compact stedelijk worden; met een hoge bebouwingsdichtheid. Voor wat betreft schaal en maat van de bebouwing dient een logische overgang te worden gerealiseerd naar de bestaande, lagere grondgebonden woningen aan de Magnoliastraat.

WAT WORDT DE SFEER VAN HET GEBIED?

Van een besloten industriegebied naar een levendig woongebied in een groen park. Geïnspireerd vanuit het bestaande industriële karakter, wordt een vrij en stoer nieuw gebied gecreëerd. Geen typische woonwijk waarin auto’s en straten het beeld domineren, maar een doorlopend groen park dat autovrij is en waarin stoere woonblokken staan waar men tussendoor kan dwalen en waar men een grote rijkdom aan plekken en sferen ervaart. Geen keurig aangeharkte lanen en perken, maar een stoer en weelderig park voor bewoners en buurtgenoten.

DE KERNWAARDES OP DE WEBSITE VERMELDEN DAT ER SPRAKE IS VAN EEN INCLUSIEVE WIJK. WAAR KOMT DAT DAN IN TERUG?

Wijken en plekken zijn in onze optiek pas goed als veel uiteenlopende mensen er kunnen en willen wonen en verblijven. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de Nibb-it locatie. Dus geen besloten ‘prive-park’ dat enkel voor de nieuwe bewoners is gemaakt, maar een open park dat voor de hele buurt toegankelijk is en een verbinding vormt voor zowel oude als nieuwe bewoners. Daarnaast is het uitgangspunt om voor een brede doelgroep woningen te realiseren in verschillende prijscategorieën (zowel huur als koop). Op deze manier kunnen de meest uiteenlopende doelgroepen worden gehuisvest, en kunnen deze ook doorgroeien en doorstromen binnen het gebied.

2 / Programma

HOEVEEL APPARTEMENTEN EN GRONDGEBONDEN WONINGEN WORDEN ER GEREALISEERD?

Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op een woonbuurt van ca. 600 woningen. Het aantal appartementen en grondgebonden woningen is in stadium nog niet bekend. We zijn thans bezig met de nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan, waarbij het programma en de verschillende woningtypologieën nog nader uitgewerkt dienen te worden. 

HOE HOOG WORDEN DE VERSCHILLENDE BOUWBLOKKEN?

Nibb-it wordt een levendig woongebied met een hoeveelheid woningen die passen bij de ambitie van de stad Breda. Om de groene parksfeer te laten domineren en een goede aansluiting op de omliggende buurten te maken, is in de opzet van het plan gekozen om compacte woongebouwen te maken en de hoogteaccenten strategisch te positioneren. De exacte hoogtes van de bouwblokken zijn in dit stadium nog niet bekend. Uitgangspunt is dat de omliggende woningen niet/nauwelijks hinder (schaduwwerking) ondervinden van de hogere bouwblokken.

WORDEN ER OOK VOORZIENINGEN GEREALISEERD IN HET GEBIED?

De voorzieningen zullen zich voornamelijk concentreren in de plinten (begane grond laag) van de toekomstige bebouwing op de hoek Ettensebaan en Tuinzigtlaan. Daarnaast zal worden gezocht naar een passende invulling voor het voormalige ketelhuis en de portiersloge. Nader onderzoek is nog nodig om te kunnen bepalen welke functies daar in concreto geschikt voor zijn en toekomstperspectief hebben.

IS HET MOGELIJK OM MEE TE DENKEN OVER DE INVULLING VAN HET BUURTPARK?

In het centrum van het plangebied wordt een buurtpark gerealiseerd. Door belanghebbenden te betrekken bij het ontwerp en aanleg van het buurtpark kan – in een vroegtijdig stadium – de verankering van het park in de bestaande wijk daadwerkelijk gestalte krijgen. Om die reden is het voornemen om een planteam met omwonenden te formeren, die mee mogen denken over de inrichting en het programma van het buurtpark. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@blossem-breda.nl 

3 / Ontsluiting & Parkeren

OP WELKE WIJZE WORDT DE NIEUWE WOONWIJK ONTSLOTEN?

Om de huidige woonstraten Magnoliastraat en Kolfbaanstraat niet onnodig/extra te belasten, zal de hoofdontsluiting voor gemotoriseerd verkeer op de Tuinzigtlaan aantakken. Voor een soepele verkeersafwikkeling is het daarnaast noodzakelijk om een secundaire ontsluiting aan de Magnoliastraat te realiseren.

OP WELKE WIJZE WORDT HET PARKEERVRAAGSTUK OPGELOST?

De ambitie is om een autoluwe wijk te realiseren, waardoor er meer ruimte is voor groen. Hiertoe zal er o.a. een ondergrondse parkeergarage en (afgesloten) parkeerhoven op maaiveld voor de bewoners worden gerealiseerd. Daarnaast is het idee om een ‘mobiliteitshub’ (parkeergarage met faciliteiten voor deelmobiliteit) aan de Tuinzigtlaan te realiseren waar bewoners en bezoekers kunnen parkeren.

NEEMT DE PARKEERDRUK IN DE OMLIGGENDE STRATEN NIET ENORM TOE?

Het uitgangspunt is dat de totale parkeerbehoefte o.b.v. de gemeentelijke parkeernormen in het projectgebied zal worden opgelost (en het dus niet ten koste gaat van de parkeercapaciteit in de omliggende straten).

4 / De omgeving

IS ER OVERLAST TE VERWACHTEN VAN DE BOUW VOOR DE DIRECTE OMGEVING?

Overlast van de werkzaamheden tijdens de bouw is niet te voorkomen. De aannemer zal er alles aan doen om dit wel zo veel mogelijk te beperken.

WORDT BORGESIUS EN TRANSPORTBEDRIJF VAN DORST OOK BIJ DE PLANVORMING BETROKKEN?

De naastgelegen locaties van Borgesius en Transportbedrijf Van Dorst vallen buiten het plangebied en zijn niet opgenomen in de planvorming. Het betreft immers bedrijven die thans nog actief zijn en geen concrete verhuisplannen hebben.

WAT ZIJN DE PLANNEN M.B.T. HET NAASTGELEGEN TERREIN VAN FOKKEMA?

De locatie Fokkema valt buiten het plangebied. Vanaf 1940 is een metaalhandel gevestigd geweest op deze locatie, waardoor er lokaal sprake is van bodemverontreiniging. Gelet op de voorgenomen ontwikkeling is sanering van deze naastgelegen locatie gewenst. De gemeente onderzoekt thans dan ook de (juridische) mogelijkheden om de eigenaar aan te zetten tot een spoedige sanering van deze locatie.

5 / Verkoop

IS ER AL IETS BEKEND OVER HET PRIJSNIVEAU VAN DE WONINGEN?

Nee, dat is in dit stadium nog niet bekend. Naar verwachting zijn begin 2022 het type woningen en bijbehorende prijzen bekend. Op dat moment zullen de woningen van de eerste fase in verkoop gaan. Het uitgangspunt is om voor een brede doelgroep woningen te realiseren in verschillende prijscategorieën (zowel huur als koop). Om de doorstroming in de wijk Tuinzigt te faciliteren en zoveel mogelijk mensen te kunnen laten genieten van deze aantrekkelijke leefomgeving.

IS HET AL MOGELIJK OM ME IN TE SCHRIJVEN VOOR DE WONINGEN?

Gelet op de huidige status van het project is het thans nog niet mogelijk om in te schrijven voor de woningen. Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van het project? Abonneer je dan hier op de nieuwsbrief. Zodra er op termijn meer informatie beschikbaar komt, ontvang je automatisch bericht.

Blijf op de hoogte!

Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets!