VAN INDUSTRIEGEBIED NAAR TOEGANKELIJK EN GROEN.

Met de ontwikkeling van Blossem wordt de kans benut om deze prominente locatie in de stad een nieuwe betekenis te geven én te verankeren in de omgeving. Dit wordt onder meer gedaan door de aanleg van een nieuw buurtpark, welke aansluit op de omliggende bebouwing en het karakter van het gebied. Door het industriële DNA van de locatie als inspiratiebron voor het stedenbouwkundig plan te gebruiken, blijft de historie van de plek leesbaar. Daarom is ervoor gekozen om de kenmerkende hoekverdraaiing van de voormalige bebouwing over te nemen en variëren de gebouwen in grootte en uitstraling.

De opzet van het plan stimuleert contact met de natuur en de medemens. Dit is het meest zichtbaar door de creatie van een extreem rijke groene leefomgeving, maar werkt verder door in het ontwerp van de gebouwen.

Het uitgangspunt is om voor een brede doelgroep woningen te realiseren in verschillende prijscategorieën. Zowel huur als koop, waarbij we speciale aandacht hebben voor woningen in het betaalbare segment. Om zo iedereen te kunnen laten genieten van deze aantrekkelijke leefomgeving.

Kortom, in Blossem is groen altijd dichtbij en is iedereen welkom.

Waar je kunt groeien en genieten

Kernwaarden

Blossem is een groen park

Wonen in een park waarin een zo groen mogelijke en gezonde leefomgeving voor mens en dier voorop staat. Thema’s zoals gezondheid, biodiversiteit, waterberging en natuur inclusiviteit staan hierbij centraal.

Blossem is open

Het park is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Ruimtes zijn bruikbaar voor zowel bewoners als bezoekers. Gebruikers hebben inspraak en zeggenschap in het onderwerp, gebruik en beheer.

Blossem is autovrij

In het gebied zijn de autobewegingen minimaal om ruimte te bieden aan voetgangers en fietsers. Parkeervoorzieningen zijn direct bij de toegang tot Blossem gelegen en zijn voornamelijk onder de grond of in een parkeergebouw.

Erfgoed is zichtbaar en voelbaar

Het resterende industrieel erfgoed wordt behouden. Het verhaal van de geschiedenis wordt vertaald in kwaliteiten. Restanten van de oude fabriek worden in het park en de paden hergebruikt om het park nieuw leven in te blazen.

Blossem is gedraaid

De oriëntatie van het oorspronkelijk fabrieksterrein is leidend in stedenbouw en landschap. Bij de aansluiting op de wijk Tuinzigt wordt juist de stedelijke context gevolgd.

Ruimtes zijn afwisselend

Geen straten, maar een spannende aaneenschakeling van grote, middelgrote en kleinere stedenbouwkundige ruimten geïnspireerd op het industrieel DNA van de plek. Dit nodigt uit tot verschillende mate van gebruik en collectiviteit.

Gebouwen zijn afwisselend

Een ruimtelijke compositie van grote, middelgrote en kleine gebouwen - met meer grote gebouwen aan de Ettensebaan en meer kleine in aansluiting op de wijk Tuinzigt.

Gebouwen zijn kloek vormgegeven

Stoere en stedelijke architectuur contrasteert met het lommerrijke en ruige groen. Gebouwen zijn kloek, alzijdig en éénduidig.

Iedereen woont aan het park

Alle woningen zijn georiënteerd op het park. Private buitenruimte grenzen aan het park en zijn een verlenging van de woonruimte. De overgangen tussen park en wonen dienen beide functies te versterken.

In Blossem wordt gedeeld

De mobiliteitshub is een sociale katalysator. Het park is een gedeelde tuin. De gebouwenentrees hebben overmaat en bieden ruimte aan ontmoeting en gezamelijke voorzieningen. Auto’s kunnen gedeeld worden en ook de energievoorziening is gedeeld.

Smaakvolle historie

Het terrein van Blossem is in Breda vooral bekend van de ‘Nibb-it fabriek’, maar is van oudsher een gebied vol bedrijvigheid geweest. Al aan het begin van de twintigste eeuw stond hier een conservenfabriek. De bebouwing werd in eerste instantie, logisch en doelmatig, loodrecht op de Haagweg geplaatst. Na de Tweede Wereldoorlog werden hier de beroemde Nibb-it chips geproduceerd. Pas later, in de jaren ’60, krijgt de bebouwing op de locatie zijn, voor het gevoel, typisch gedraaide opzet door de aanleg van de Ettensebaan en de Tuinzigtlaan. Later nam het Ierse concern Kerry Ingredients het complex over. Na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten door Kerry Ingredients in 2007 stonden de fabrieksgebouwen leeg. Pas in 2018 wordt de locatie overgenomen door NBU en Maas-Jacobs met als doel het realiseren van woningbouw. De typische gedraaide opzet blijft in de stedenbouwkundige opzet van Blossem behouden.

Op de hoogte blijven?

Aanmelden nieuwsbrief