De stand van zaken

 

De afgelopen maanden is in samenwerking met de gemeente Breda een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dat is een verkenning naar de mogelijkheden, de kansen en de uitdagingen van het gebied. In deze verkenning is tevens de omgeving nadrukkelijk betrokken. Op 1 juli jl. is de ontwikkelingsvisie aangeleverd bij de gemeente, waarna het College van B&W medio augustus een besluit zal nemen over de haalbaarheid en het vervolg van het project. Bij positieve besluitvorming zal de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan worden opgestart en zal het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de verschillende woningtypologieën nader worden uitgewerkt. De verwachting is dat begin 2022 de eerste fase van het project in verkoop zal gaan. Vervolgens zal het gehele gebied geleidelijk een transformatie doormaken.

Indicatieve planning

 

Fase 1

2018-2019

Fase 2

2019

Fase 3

2020

Fase 4

2020-2021

Fase 5

2022 - ....

Fase 1: Bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’

In het bestuursakkoord (2018-2022) is de ambitie vastgelegd om in deze periode 6.000 woningen te realiseren. Omdat de gemeente deze woningen uiteraard niet zelf realiseert, zal in nauwe samenwerking met de eigenaren van een aantal locaties de planvorming ter hand worden genomen. Het betreft gebieden waarvan de verwachting is dat deze kansrijk zijn om een substantiële bijdrage te leveren aan deze versnellingsopgave. De locatie van de voormalige Nibb-it fabriek is aangewezen als één van deze locaties.

Fase 2: Gebiedsperspectief

Gemeente Breda en NBU/Maas-Jacobs hebben op 3 mei 2019 een zogenaamde Letter Of Intent gesloten. Naar aanleiding daarvan is - in een nauwe samenwerking tussen de gemeente en NBU/Maas-Jacobs - een verkenning uitgevoerd om het gebied te herontwikkelen naar woningbouw. Deze verkenning, ook wel genoemd ‘het 100 dagen traject van Breda’, is op 1 september 2019 afgerond met een gebiedsperspectief. Het perspectief heeft geresulteerd in een ruimtelijk model dat de kaders, verbeelding, potenties en ambities voor de nadere weer geeft. Daarbij vormt de realisatie van een buurtpark een belangrijk uitgangspunt; het vormt de verbindende schakel tussen de wijk Tuinzigt en Princenhage. Een toekomstige karakteristiek van het gebied is dan ook die van ‘Wonen rondom een nieuw buurtpark’.

Fase 3: Haalbaarheidsonderzoek

Na gezamenlijke vaststelling van het gebiedsperspectief hebben gemeente Breda en NBU/Maas-Jacobs op 4 februari 2020 een intentieovereenkomst gesloten betreffende een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid voor herontwikkeling van de Nibb-it locatie. Op basis van deze ontwikkelingsvisie dient de ruimtelijke, maatschappelijke, programmatische en financieel-economische haalbaarheid van de herontwikkeling van het onderzoeksgebied te worden beoordeeld. Op 1 juli jl. is de ontwikkelingsvisie aangeleverd bij de gemeente, waarna het College van B&W medio augustus een besluit neemt over de haalbaarheid en het vervolg van het project.

Fase 4: Planuitwerking

Bij positieve besluitvorming door het College van B&W zal de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan worden opgestart en zal het stedenbouwkundig plan en ontwerp van de openbare ruimte nader worden uitgewerkt. Tevens zullen het ontwerp van de verschillende woningtypologieën definitief vorm gaan krijgen.

Fase 5: Start verkoop en gefaseerde realisatie

De verwachting is dat begin 2022 de eerste fase van het project in verkoop zal gaan. Zodra 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt de aannemer opdracht om het project te bouwen. Vervolgens zal het gebied geleidelijk een transformatie doormaken, waarbij de verschillende fases elkaar zullen opvolgen. De totale ontwikkeling zal (afhankelijk van de afzet van de woningen) zo’n 5 tot 10 jaar in beslag nemen.

Blijf op de hoogte!

Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets!