De stand van zaken

 

De afgelopen maanden is in samenwerking met de gemeente Breda een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden, kansen en uitdagingen van het gebied. Dit heeft geresulteerd in een ontwikkelingsvisie, welke op 1 juli jl. is aangeleverd bij de gemeente. Deze ontwikkelingsvisie is vervolgens beoordeeld door de verschillende ambtelijke disciplines, waarbij alle opmerkingen zijn gebundeld in een toetsingsdocument. Op basis van dit toetsingsdocument is een bestuurlijk voorstel opgesteld, welke ter besluitvorming aan het College van B&W is voorgelegd.

Op 8 september jl. is het bestuurlijk voorstel inzake de ontwikkelingsvisie van Blossem behandeld en akkoord bevonden door het College van B&W. Bijzonder daarbij was dat er namens het voltallige College van B&W complimenten werden geuit over de totstandkoming van de ontwikkelingsvisie, de constructieve samenwerking tussen betrokken partijen en het doorlopen participatietraject. Als gevolg van dit besluit ligt de weg open voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan (incl. uitwerking verschillende woningtypologieën) en het ontwerp van de openbare ruimte. Tevens zal de komende periode worden benut om de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan voor te bereiden.

Indicatieve planning

 

Fase 1

2018-2019

Fase 2

2019

Fase 3

2020

Fase 4

2020-2021

Fase 5

2022 - ....

Fase 1: Bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’

In het bestuursakkoord (2018-2022) is de ambitie vastgelegd om in deze periode 6.000 woningen te realiseren. Omdat de gemeente deze woningen uiteraard niet zelf realiseert, zal in nauwe samenwerking met de eigenaren van een aantal locaties de planvorming ter hand worden genomen. Het betreft gebieden waarvan de verwachting is dat deze kansrijk zijn om een substantiële bijdrage te leveren aan deze versnellingsopgave. De locatie van de voormalige Nibb-it fabriek is aangewezen als één van deze locaties.

Fase 2: Gebiedsperspectief

Gemeente Breda en NBU/Maas-Jacobs hebben op 3 mei 2019 een zogenaamde Letter Of Intent gesloten. Naar aanleiding daarvan is - in een nauwe samenwerking tussen de gemeente en NBU/Maas-Jacobs - een verkenning uitgevoerd om het gebied te herontwikkelen naar woningbouw. Deze verkenning, ook wel genoemd ‘het 100 dagen traject van Breda’, is op 1 september 2019 afgerond met een gebiedsperspectief. Het perspectief heeft geresulteerd in een ruimtelijk model dat de kaders, verbeelding, potenties en ambities voor de nadere weer geeft. Daarbij vormt de realisatie van een buurtpark een belangrijk uitgangspunt; het vormt de verbindende schakel tussen de wijk Tuinzigt en Princenhage. Een toekomstige karakteristiek van het gebied is dan ook die van ‘Wonen rondom een nieuw buurtpark’.

Fase 3: Haalbaarheidsonderzoek

Na gezamenlijke vaststelling van het gebiedsperspectief hebben gemeente Breda en NBU/Maas-Jacobs op 4 februari 2020 een intentieovereenkomst gesloten betreffende een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid voor herontwikkeling van de Nibb-it locatie. Op basis van deze ontwikkelingsvisie dient de ruimtelijke, maatschappelijke, programmatische en financieel-economische haalbaarheid van de herontwikkeling van het onderzoeksgebied te worden beoordeeld. Op 1 juli jl. is de ontwikkelingsvisie aangeleverd bij de gemeente, waarna het College van B&W medio augustus een besluit neemt over de haalbaarheid en het vervolg van het project.

Fase 4: Planuitwerking

In deze fase zal het stedenbouwkundig plan nader worden uitgewerkt, waarbij ook het ontwerp van de verschillende woningtypologieën definitief vorm zal krijgen. Tevens wordt in overleg met de gemeente Breda het ontwerp van de openbare ruimte vervaardigd. Een belangrijk onderdeel daarbij is de programmering/uitwerking van het buurtpark. Ook zal in deze fase de wijziging van het bestemmingsplan worden voorbereid, zodat opvolgend de procedure kan worden opgestart.

Fase 5: Start verkoop en gefaseerde realisatie

De verwachting is dat begin 2022 de eerste fase van het project in verkoop zal gaan. Zodra 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt de aannemer opdracht om het project te bouwen. Vervolgens zal het gebied geleidelijk een transformatie doormaken, waarbij de verschillende fases elkaar zullen opvolgen. De totale ontwikkeling zal (afhankelijk van de afzet van de woningen) zo’n 5 tot 10 jaar in beslag nemen.

Blijf op de hoogte!

Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets!